Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ LA SPECIALITATE
A. Obligatorie:
1.    Beliş Vl. (red.) Tratat de medicină legală. Bucureşti: Editura medicală, 1995, în 2 vol.: vol.I. 831p., vol.II. 976p.
2.    Baciu Gh. Curs de Medicină Legală Chişinău, 2013, 302p. 
3.    Baciu Gh. Evoluţia medicinei legale pe plaiul basarabean. Chişinău 2013. 308p. 
4.    Baciu Gh. Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei. Chişinău: Medicina, 2008. 178p.
5.    Baciu Gh., Gavriliuc M., Zapuhlâh Gr., Cuvșinov I., Mutoi Gr., Tetercev V., Pădure A. Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale (indicații metodice). Chișinău: CEP Medicina, 2005, 28 p.
6.    Baciu Gh., Pădure A., Şarpe V. Traumatismele mecanice în aspect medico-legal. Chişinău. Ed: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2006, 254p.
7.    Dolea I., Doraș S., Baciu Gh., Pădure A., Coșciug I., Rîjicova S. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2005, 136 p.
8.    Knight Bernard. Simpson’s Forensic Medecine. London, 2004. 618p.
9.    Morari G., Pădure A., Zarbailov N. Ghid pentru specialiștii din sistemul de sănătate privind intervenția eficientă în cazurile de violență împotriva femeilor. Chișinău: Ed. Cartea Juridică, 2016, 160 p.
10.    Pădure A. Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal. Chişinău. Ed: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2014, 234p.
11.    Pădure A., Baciu Gh., Hotineanu Vl. Cerinţele înaintate faţă de perfectarea fişei medicale a bolnavului de staţionar (formularul 003/e): Indicaţii metodice. Chişinău: CEP Medicina, 2009, 18 p.
12.    Pădure A., Bondarev A. Infanticide. Neonaticide. Medico-legal examination of newborn cadavers (guidline). Chișinău: CEP Medicina, 2015. 28 p.
13.    Pădure A., Bondarev A. Principiile de elaborare a diagnosticului medico-legal (Ghid metodic și didactic). Chișinău: CEP Medicina, 2017, 46 p.
14.    Schmitt K.U et all. Trauma Biomechanics. Berlin. 2010. 249p.
15.    Scripcaru Gh. Medicina legală. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1993. 483p.
16.    Scripcaru Gh., Astarastoaie V., Scripcaru C. Principii de bioetică, deontologie şi drept medical. Iaşi: Editura Omnia, 1994. 222p.
17.    Tetercev V., Mateiciuc V., Pădure A. Examinarea medico-legală a cadavrului la faţa locului: Material didactic. Chişinău: Elan-Poligraf, 2004. 68 p.
18.    Ungurean S. Deficienţe medicale: cauze şi consecinţe. Chişinău, 2001
19.    Ungurean S. Medicina legală. Chişinău: Ştiinţa, 1993. 414p.
20.    Арешев П.Г. Кровоизлияние в мозг и его оболочки. Кишинёв, 1964. 244с.
21.    Бачу Г.С. Сопротивляемость и повреждения грудной клетки при её компрессии. Кишинёв: Штиинца, 1980. 172с.
22.    Бачу Г.С. Судебно-медицинская экспертиза насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями. Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1971. 88с.
23.    Ботезату Г., Бачу Г., Мутой Г., Тетерчев В., Унгурян С. Cудебно-медицинская экспертиза повреждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями. Кишинёв, 1989. 176с.
24.    Ботезату Г., Мутой Г. Асфиксия (несчастные случаи, казуистика, заболевания). Кишинэу: Штиинца, 1983. 96с.
25.    Ботезату Г., Тетерчев В., Унгурян  С. Диагностика давности смерти в судебной медицине. Кишинэу: Штиинца, 1987. 136с.
26.    Волкова Н., Максимов П., Судебно-медицинская экспертиза повреждений конечностей. Кишинёв: Изд. ЦК КМ, 1968. 204с.
27.    Крюков В. Н. Основы механо- и морфогенеза переломов. Москва: Фолиум, 1995. 232с. 
28.    Крюков В.Н. Механика и морфология переломов. Москва: Медицина, 1986. 160с.
29.    Смусин Я.С., Бережной Р.В., Томилин В.В., Ширинский П.П. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. Москва: Медицина, 1980. 416с.
30.    Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. Москва: Медицина, 1968. 236с.
31.    Хохлов В. В. Судебная медицина. Смоленск. 2010. 992с.


METODICI TIP DE EFECTUARE A EXPERTIZEI JUDICIARE ÎN CADRUL CML
1.    Expertiza cadavrelor și părților de cadavre umane. Cod. 23.01. Aprobat CMȘ 18.12.2017.
2.    Expertiza persoanelor. Cod. 24.01. Aprobat CMȘ 18.12.2017.
3.    Expertiza în baza documentelor, în limita competenței specialității de expertiză medico-legală a cadavrelor, persoanelor și obiectelor biologice de origine umană Cod. 25.01. Aprobat CMȘ 17.10.2018.
4.    Expertiza calității asistenței medicale. Cod. 25.02. Aprobată CMȘ 18.05.2018
5.    Expertiza biologică. Cod. 26.01. Aprobată CMȘ 13.06.2017
6.    Expertiza toxicologică. Cod 26.02. Aprobată CMȘ 18.05.2018
7.    Expertiza histologică. Cod 26.03. Aprobată CMȘ 13.06.2017
8.    Expertiza medico-criminalistică. Cod 26.04. Aprobată CMȘ 29.11.2018
9.    Expertiza genetică. Cod 26.05. Aprobată CMȘ 29.11.2018
10.    Expertiza psihiatrico-legală în condiţii de ambulator/staționar. Cod  27.01. Aprobată CMȘ 17.10.2018.
11.    Expertiza psihiatrico-legală în baza documentelor. Cod 27.02. Aprobată CMȘ 29.11.2018.
12.    Expertiza clinico-psihologică în condiţii de ambulator. Cod 29.01. Aprobată CMȘ 17.10.2018.
13.    Expertiza clinico-psihologică în baza documentelor. Cod 29.02. Aprobată CMȘ 29.11.2018.
14.    Expertiza psihiatrico-narcologică în condiţii de ambulator/staționar. Cod 30.01. Aprobată CMȘ 25.04.2019
 
ACTE NORMATIVE
Legi

1.    Lege nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
2.    Cod de procedură penală nr.122/2003
3.    Cod penal nr.985/2002
4.    Cod de procedură civilă nr.225/2003
5.    Lege nr.411/1995 a ocrotirii sănătății
6.    Lege nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului
7.    Lege nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic
8.    Lege nr.1451/2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate
Hotărâri de Guvern
1.    HG nr.270/2006 cu privire la aprobarea mărimilor sumelor băneşti achitate persoanelor fizice citate de către instanţa judecătorească, organele de urmărire penală, de examinare a materialelor administrative şi cele de executare a documentelor executorii
2.    HG nr.296/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
3.    HG nr.58/2010 pentru aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală
4.    HG nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
5.    HG nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.
6.    HG nr.1411/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, Regulamentului privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciari și a modelului licenței pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. 
7.    HG nr.194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară.
8.    HG nr.195/2017 privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare. 
9.    HG nr.441/2017 cu privire la registrele de stat în domeniul expertizei judiciare.
10.    HG nr.870/2018 privind aprobarea Codului deontologic al expertului judiciar.

Ordine ale autorităților publice centrale
1.    Ordin MS nr.413/1998 despre normativele de state pentru personalul medical al Centrului de Medicină Legală al Ministerului Sănătății al RM 
2.    Regulament din 24.02.1999 cu privirea la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţia tanatologice (morga) medico-legale din cadrul CML al MS al RM, aprobat de MS
3.    Regulamentul din 24.02.1999 expertizei medico-legale a cadavrului, aprobat de MS
4.    Regulamentul din 26.12.2000 cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale
5.    Ordin MS nr.199/2003 cu privire la Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale
6.    Ordinul MS, DSS şi DTI nr. 132/47/50/2004 cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora
7.    Ordin MS PS nr.157/2005 cu privire la implementarea în practica medico-legală și neurochirurgicală a Indicațiilor metodice ”Aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale în traumele cranio-cerebrale”
8.    Ordin MJ nr.331/2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei
9.    Ordin comun MS-BNS-MDI nr.455/137/131/2007 cu privire la implementarea standardelor și criteriilor europene privind înregistrarea în statistica oficială de stat a nașterii și copiilor nou-născuți cu masa de la 500gr și de la 22 săptămâni gestație.
10.    Ordin MS nr.30/2019 cu privire la recoltarea şi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora.
11.    Ordin MS nr.265/2009 privind Instrucțiunea cu privire la completarea Fișei medicale a bolnavului de staționar (F 003/e)
12.    Ordin MS nr.473/2009 cu privire la analiza mortalității materne în Republica Moldova.
13.    Ordin MS nr.828/2011 cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară.
14.    Ordinul MS nr. 1257/2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la aprecierea volumului incapacității permanente de muncă.
15.    Ordin comun al PG, MJ, MAI, SV, CNA şi MS nr. 77 / 572 / 408 / 639-o / 197 / 1589 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant
16.    Hotărârea CSM nr.504/17 din 03.06.2014 privind aprobarea Regulilor de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească
17.    Ordin MS nr.109 din 25.02.2016 cu privire la organizarea eliberării Permisului mortuar persoanei străine decedate pe teritoriul Republicii Moldova
18.    Ordin comun MS-MAI nr.369/145 din 20.05.2016 cu privire la măsurile de îmbunătățire a conlucrării dintre Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
19.    Ordinul comun MJ / CNEJ / IGP / DPF / CNA / CML nr.444 / 58 / 234 / 366 / 77 / 2157E din 30.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de acordare a gradelor de calificare. 
20.    Ordin MJ nr.592/2017 cu privire la paza și supravegherea preveniților și condamnaților internați în instituția publică de expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice.
21.    Ordinul comun al MJ / CNEJ / IGP / DPF / CNA / CML nr. 954/138/445/789/172/32 din 13.11.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar.
22.    Ordin MJ nr.120/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari.

B. Suplimentară:
1.    Beliş V., Naneş C. Traumatologia mecanică în practica medico-legală şi judiciară. – Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1985. 236p.
2.    Beliş V. Aspectele toxicologice clinice şi medico-legale în etilism. Bucureşti: Editura medicală, 1988. 200p.
3.    Beliş V. Îndreptar de practică medico-legală. Bucureşti: Editura medico-legală, 1990. 166p.
4.    Beliş V. Medicina legală. Bucureşti: Editura Teora, 1992.
5.    Beuthier Jean-Pol. Traite de medecine legale. Paris. 2007. 837p.
6.    Busuttil A., Keeling J.W. Pediatric Forensic Medicice and Pathology. London 2009. 504p.
7.    Dolinak D., Matshes E., Lew E. Forensic Pathology. London. 2005. 690p.
8.    DiMaio Domenic, DiMaio Vincent “Forensis Patology” London, New York, 2001. 565p.
9.    Enescu I., Terbancea M. Bazele juridice şi generale ale expertizei medico-legale a filiaţiei. Bucureşti: Editura Medicală, 1990. 239p.
10.    Gramma R., Dodon I., Novac T. Sănătatea și Drepturile omului. Chișinău, 2011.
11.    “Medicina legală: definiţii şi întrebări” sub red. T. Ciornea Iaşi: Editura Junimea, 1986. 486p
12.    Plahteanu M. Medicina Legală: Curs de lucrări practice pentru stomatologie” Iaşi: IMFI, 1986. 140p.
13.    Plahteanu M. Sinteză în medicina legală. Iaşi: Editura Performatica, 1996. 214p.
14.    Prokop O. Forensishe Medizin. Ed.Veb.Verblag, 1975.
15.    Scripcaru C., Ioan Beatrice. Medicina legală în justiţie. Iaşi: Editura Cugetarea, 2001. 272p.
16.    Scripcaru Gh., Terbancea M. Patologie medico-legală. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1983. 552p.
17.    Terbancea M., Scripcaru Gh. Coordonate deontologice ale actului medical. Bucureşti: Editura medicală, 1989. 342p.
18.    Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами. Москва: Медицина, 1978. 112с.
19.    Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности. Вопросы теории и практики. Свердловск: Изд. Уральского Университета, 1988. 112с.
20.    Загрядская А.П. Определение орудия травмы при судебно-медицинским исследование колото-резанного ранения. Москва: Медицина, 1968. 152с.
21.    Загрядская А.П., Эделев Н.С., Фурман М.А. Судебно-медицинская экспертиза при повреждения пилами и ножницами. Горький: Волго-Вятское книжное изд., 1976. 120с.
22.    Карякин В.Я. Судебно-медицинское исследование повреждений колюще-режущими орудиями. Москва: Медицина, 1966. 228с.
23.    Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология. Москва: Медицина, 1975. 168с.
24.    Лисицин А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладковольного оружия. Москва: Медицина, 1968. 236с.
25.    Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. Москва: Медицина, 1989. 432с
26.    Марченко М.И., Кононенко В.И. Практическое руководство по судебной энтомологии. Харьков: УИУВ, 1991. 71с.
27.    Молчанов В.И., Попов В.Л., Калмыков К.Н. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза. Ленинград: Медицина, 1990. 272с.
28.    Науменко В.Г., Митяева Н.А. Гистологический и цистологические методы исследования в судебной медицине. Москва: Медицина, 1980. 304с.
29.     Осмотр трупа на месте его обнаружения: руководство для врачей : под. ред. А.А. Матышева Ленинград: Медицина, 1989. 264с.
30.    Попов В.Л. Судебная медицина. Санкт-Петербург, 2002. 608с. 
31.    Попов В.Л. Черепно-мозговая травма. Ленинград: Медицина, 1988. 240с.
32.    Поркшеян О.Х. Судебно-медицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях. Медицина, 1965. 152с.
33.    Серебренников И.М. Судебно-медицинское исследование рубцов кожи. Москва: Медгиз, 1962. 128с.
34.    Сергеев Ю.Д. Профессия врача: юридические основы. Киев: Выща школа, 1988. 206с.
35.    Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство. Москва: Медицина, 1964. 303с.
36.    Скопин И.В. Судебно-медицинское исследование повреждений рубящими орудиями. Саратов: Изд. Саратовского университета, 1960. 212с.
37.    Cудебно-медицинская травматология: под ред. Громова А.П., Науменко В.Г. Москва: Медицина, 1977. 368с.
38.    Судебная-медицина. Учебник: под ред. Крюкова В.Н. Москва, 1998.
39.    Томилин В.В. Судебная медицина.  Москва, 1997.
40.    Туманов А.К. Основы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств.  Москва: Медицина, 1975. 408с.

ACTE NORMATIVE
Legi

1.    Constituția RM din 29.07.1994 
2.    Lege nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului
3.    Lege nr.271/1994 cu privire la protecţia civilă
4.    Lege nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor
5.    Lege nr.647/1995 a metrologiei 
6.    Lege nr.382/1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor 
7.    Lege nr.982/2000 privind accesul la informație
8.    Lege nr.100/2001 privind actele de stare civilă 
9.    Lege nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate
10.    Lege nr.1260/2002 cu privire la avocatură 
11.    Codul muncii nr.154/2003 
12.    Lege nr.333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală
13.    Lege nr.93/2007 a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
14.    Lege nr.23/2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA
15.    Lege nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese
16.    Lege nr.42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane
17.    Lege nr.186/2008 a securităţii şi sănătăţii în muncă 
18.    Lege nr.241/2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină 
19.    Lege nr.294/2008 cu privire la Procuratură 
20.    Lege nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal 
21.    Lege nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale
22.    Lege nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 
23.    Lege nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale 
24.    Lege nr.122/2018 privind avertizorii de integritate

Hotărâri de Guvern
1.    HG nr.208/1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova
2.    HG nr.474/1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar
3.    Convenția colectivă (nivel național) nr.2/2004 ”Timpul de muncă și timpul de odihnă”
4.    Convenție Colectivă a Guvernului nr.4/2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă
5.    HG nr.948/2005 cu privire la măsurile de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală
6.    HG nr.128/2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori
7.    HG nr.1141/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii
8.    HG nr.1159/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”
9.    HG nr.95/2009 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale
10.    HG nr.663/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare
11.    HG nr.324/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă
12.    HG nr.707/2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate
13.    HG nr.362/2014 cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor medicali împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz
14.    HG nr.767/2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale

Ordine ale autorităților publice centrale
1.    Ordin MS nr.264/1998 Despre intensificarea activităților de combatere a hepatitelor virale B, C și D în Republica Moldova
2.    Ordin MF nr.46/2000 referitor la aprobarea Instrucţiunii privind completarea formularului "Bon de plată" şi operarea modificărilor în acesta
3.    Ordin MS nr.20/2007 cu privire la standardul ”Supravegherea epidemiologică a infecției HIV/SIDA”
4.    Ordin MS nr.267/2008 cu privire la aprobarea Regulilor de apărare împotriva incendiilor pentru instituțiile Sistemului Sănătății din Republica Moldova
5.    Ordin MS nr.234/2011 privind organizarea și desfășurarea activităților de prelevare și transplant de țesuturi, organe și celule de origine umană
6.    Ordin MS nr.357/2011 cu privire la aprobarea instituțiilor medico-sanitare pentru autorizare în desfășurarea activităților de prelevare și/sau transplant de țesuturi, organe și celule de origine umană
7.    Ordin MS nr.527/2011 cu privire la autorizarea instituțiilor medico-sanitare pentru desfășurarea activităților de prelevare, conservare și transplant de organe, țesuturi și celule
8.    Ordin MS nr.118/2013 cu privire la lansarea Sistemului Informațional Automatizat TRANSPLANT
9.    Ordin MS nr.23/2014 cu privire la completarea Ordinului nr.234 din 24.03.2011 privind organizarea și desfășurarea activităților de prelevare și transplant de țesuturi, organe și celule de origine umană
10.    Ordin MS nr.902/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituțiile medico-sanitare, instituțiile de sănătate publică și mijloacele mass-media a informațiilor care se referă la copii
11.    Ordin MS nr.1314/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în sistemul sănătății
12.    Ordin MS nr.1315/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate pentru sistemul sănătății
13.    Ordin MS nr.1355/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol pentru angajații din sistemul sănătății.
14.    Ordin AMDM nr.A07.Ps-01.Rg04-126/2015 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare